സിഇഒ സ്പീച്ച് - ടോൺകൂാൻ യുഎഛുഅന്ഗ് ഓട്ടോമേഷൻ കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്
കൂടുതൽ ഇന്റലിജന്റ് കാര്യക്ഷമവുമായ കാർ കണക്ടർ പ്രൊഡക്ഷൻ മോഡ്.

സിഇഒ സ്പീച്ച്

സിഇഒ സ്പീച്ച്

ജ്ക്സിഎ

യൂ ചുങ് (വൈ.സി.) ഓട്ടോമോട്ടീവ് കണക്റ്റർ ഓട്ടോമേഷൻ എകുഇപെമെംത് വ്യവസായം 10 ​​വർഷം കരിയറിലെ, വൈ.സി. കർശനമായി, പ്രൊഡക്ഷൻ ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണം കസ്റ്റമൈസ്ഡ് വ്യക്തിഗത കാർ ഓട്ടോമാറ്റിക് നിയമസഭാ മെഷീൻ കണക്റ്റർ നൽകുന്നതിനും ഗവേഷണ വികസന സമ്പന്നമായ അനുഭവം നിർമ്മാണ ബുദ്ധിമാനും, കാര്യക്ഷമവും സ്ഥിരമായ ഉൽപ്പന്ന ആശയം ഉണ്ട് പരിഹാരങ്ങൾ, ഞങ്ങൾ കണക്ടർ നിർമ്മാതാവ് വേണ്ടിയും നിർമ്മാണ രീതി കൂടുതൽ ബുദ്ധിയുള്ള കാര്യക്ഷമവുമായ മോഡ് നൽകും

നാം സന്ധിയില്ലാത്ത പരിശ്രമങ്ങളിലൂടെ, ഞങ്ങൾ വാഹന ഡയ ഉത്പാദനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി നടത്തുകയും കാറുകൾ സുരക്ഷിതവും വിശ്വാസ്യതയും, ഓട്ടോമൊബൈൽ കണക്ടർ നിയമസഭാ മെഷീൻ മേക്കർ എന്ന ലോക നിലവാരത്തിലുള്ള ബ്രാൻഡ് മാറും മുഴുകുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നാം ഒരു ടീം, ജനം ഓറിയെന്റഡ്, എക്സലൻസ് മാനേജ്മെന്റ് തത്ത്വചിന്ത തുടർച്ച പണിയാൻ സമരം; സമഗ്രത അറിയാം, പ്രൊഫഷണൽ കാര്യക്ഷമവുമായ, സഹകരണവും വിജയം-വിജയം ബിസിനസ് തത്ത്വചിന്ത; നമ്മുടെ ഓട്ടോമേഷൻ ഉപകരണങ്ങൾ കണക്ടർ ഉത്പാദനം മോഡ് നവീകരണത്തിന്റെ വഴി, ബുദ്ധിയുള്ള കാര്യക്ഷമവും സ്ഥിരമായ ഉൽപ്പന്ന ആശയം കർശനമായി.

നാം, ഓട്ടോമേഷൻ നിര്മ്മാണരീതി, റോബോട്ട് വികസനം, റോബോട്ട് ഹൈടെക് സംരംഭങ്ങൾ ഒരു, ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഓട്ടോമോട്ടീവ് കണക്റ്റർ ഓട്ടോമേഷൻ ഉപകരണങ്ങൾ വികസനത്തിൽ ബുദ്ധിയുള്ള നിർമ്മാണ, ഊർജ്ജ സംരക്ഷിക്കുന്നതും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, പുതിയ ഊർജ്ജം ഓട്ടോമേഷൻ വ്യവസായ ഓട്ടോമേഷൻ 4.0 പണിയാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക് തെറ്റ് കണ്ടെത്തൽ സംയോജിത ബിസിനസ് സിസ്റ്റം. 

നാം, ഓട്ടോമേഷൻ നിര്മ്മാണരീതി, റോബോട്ട് വികസനം, റോബോട്ട് ഹൈടെക് സംരംഭങ്ങൾ ഒരു, ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഓട്ടോമോട്ടീവ് കണക്റ്റർ ഓട്ടോമേഷൻ ഉപകരണങ്ങൾ വികസനത്തിൽ ബുദ്ധിയുള്ള നിർമ്മാണ, ഊർജ്ജ സംരക്ഷിക്കുന്നതും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, പുതിയ ഊർജ്ജം ഓട്ടോമേഷൻ വ്യവസായ ഓട്ടോമേഷൻ 4.0 പണിയാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക് തെറ്റ് കണ്ടെത്തൽ സംയോജിത ബിസിനസ് സിസ്റ്റം. 


WhatsApp Online Chat !