වෘත්තීය ආත්මයෙන් - Dongguan Yuechuang ඔටෝමේෂන් සමාගම, සීමාසහිත
තවත් බුද්ධිමත් හා කාර්යක්ෂම කාර් සම්බන්ධකය නිෂ්පාදනය ප්රකාරය.

වෘත්තීය ආත්මයාණන්

වෘත්තීය බලය වසර 10, වාහන සම්බන්ධකය සංවර්ධනය සහ නිෂ්පාදනය කිරීම පිළිබඳව අවධානය යොමුකරන පූර්ණ ස්වයංක්රීය එකලස් යන්ත්ර සූත්ර

(1) යුඒ චුවැන්ග් වසර 10 ක් පුරා පර්යේෂණ, මෝස්තර නිර්මාණය, නිෂ්පාදනය සහ සම්බන්ධකය ස්වයංක්රීයකරණය උපකරණ අලෙවි අවධානය යොමු, පළපුරුදු ඉංජිනේරු සංවර්ධන කණ්ඩායමක් ඇත.

 


WhatsApp Online Chat !